Algemene Voorwaarden - 3D Animator Lars van der Loo


1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door 3D Animator Lars van der Loo (hierna "Animator" genoemd) aan opdrachtgevers (hierna "Klant" genoemd). Door gebruik te maken van de diensten van de Animator stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden.


2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Offertes van de Animator zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Overeenkomsten tussen de Animator en de Klant komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de offerte of door ondertekening van een overeenkomst.

2.3 Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen moeten schriftelijk worden overeengekomen.


3. Levering en Oplevering

3.1 De Animator zal zich inspannen om de afgesproken diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele normen uit te voeren.

3.2 De leveringstermijnen worden in onderling overleg vastgesteld en zullen naar beste vermogen worden nagekomen. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 De Animator zal de voltooide werken aan de Klant ter goedkeuring voorleggen. Na goedkeuring zal de Animator de definitieve versie aan de Klant leveren. Eventuele wijzigingen na de definitieve goedkeuring kunnen extra kosten met zich meebrengen.

 
4. Intellectuele Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Animator geleverde diensten, inclusief maar niet beperkt tot 3D-animaties, modellen, afbeeldingen en bronbestanden, blijven eigendom van de Animator, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, krijgt de Klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde materiaal binnen het kader van het afgesproken project. De Klant mag het materiaal niet zonder toestemming van de Animator aanpassen, verveelvoudigen of verspreiden.

 
5. Betaling

5.1 De Klant zal de Animator betalen volgens de afgesproken prijzen en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.

5.2 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Animator behoudt zich het recht voor om in dat geval rente en incassokosten in rekening te brengen.

5.3 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.


6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

6.1 De Animator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake
 is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Animator.

6.2 De Klant vrijwaart de Animator tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Animator.

 
7. Geheimhouding

7.1 De Animator zal vertrouwelijke informatie van de Klant die in het kader van de overeenkomst wordt verkregen vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


8. Geschillen en Toepasselijk recht

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de Animator en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Animator is gevestigd.

 
9. Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

9.2 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Animator worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten en bestaande overeenkomsten na een redelijke kennisgeving aan de Klant.

 
Laatste update: 20-06-2023